vĐồng tin tức tài chính 365

Các trường hợp bị từ chối công chứng di chúc nhà đất

2021-01-27 09:38

Di chúc bằng văn bản bao gồm di chúc không có người làm chứng, di chúc có người làm chứng, di chúc có công chứng, di chúc có chứng thực.

Người lập di chúc có quyền công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện thủ tục công chứng di chúc người dân cần biết một số trường hợp bị từ chối.

Cụ thể, nếu thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 và 2 Điều 56 luật Công chứng 2014 thì bị từ chối công chứng di chúc.

Thứ nhất, người yêu cầu công chứng không phải là người lập di chúc (người lập di chúc không được ủy quyền mà phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc).

Thứ hai, công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm rõ, trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó.

Lưu ý, di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó.

Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Ngoài 2 trường hợp bị từ chối như trên thì pháp luật còn quy định những người không được công chứng, chứng thực di chúc.

Căn cứ Điều 637 bộ luật Dân sự 2015, công chứng viên, người có thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn không được công chứng, chứng thực đối với di chúc nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.

Một là, người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

Hai là, người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Ba là, người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Nếu công chứng viên vẫn công chứng, người có thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn vẫn thực hiện thủ tục chứng thực thì di chúc đó sẽ không hợp pháp.

Hoàng Mai

Xem thêm: lmth.581405a-tad-ahn-cuhc-id-gnuhc-gnoc-iohc-ut-ib-poh-gnourt-cac/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Các trường hợp bị từ chối công chứng di chúc nhà đất”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools