vĐồng tin tức tài chính 365

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) nói gì khi nộp thiếu mục trên Báo cáo tài chính quý IV/2023

2024-02-07 04:34
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) nói gì khi nộp thiếu mục trên Báo cáo tài chính quý IV/2023

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết thiếu trang số 2, 3 và 4 của Bảng cân đối kế toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 do sơ suất trong quá trình scan tài liệu, các trang tài liệu bị đính kèm nhau nên không thể hiện đầy đủ thông tin trong bản scan.

Được biết, trước đó, trong Báo cáo tài chính quý IV/2023, trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023, Công ty không công bố ba mục quan trọng là mục tài sản dài hạn, mục nợ phải trả và mục vốn chủ sở hữu, vì vậy nhà đầu tư không biết được quy mô tài sản, biến động nợ vay, cũng như vốn sở hữu trong năm 2023.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 130,6 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 126,38 tỷ đồng, tức giảm lỗ 89,39 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 130,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 41,91 tỷ đồng, lên 74,08 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 48,6 lần, tương ứng tăng thêm 12,16 tỷ đồng, lên 12,41 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 18,4%, tương ứng tăng thêm 10,18 tỷ đồng, lên 65,45 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 0,2%, tương ứng giảm 0,12 tỷ đồng, về 48,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận âm 39,96 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 71,81 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý IV/2023, lợi nhuận gộp mà Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 502,92 tỷ đồng, giảm 79,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ kỷ lục 365,67 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 17,59 tỷ đồng, tức giảm 383,26 tỷ đồng.

Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã lên tới 330,1 tỷ đồng (đầu năm lãi luỹ kế 38,9 tỷ đồng), bằng 33% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã xoá toàn bộ lãi luỹ kế kiếm được nhiều năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, cổ phiếu TDC giảm 30 đồng, về 9.030 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: lmth.670933tsop-3202vi-yuq-hnihc-iat-oac-oab-nert-cum-ueiht-pon-ihk-ig-ion-cdt-gnoud-hnib-neirt-tahp-av-hnaod-hnik/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) nói gì khi nộp thiếu mục trên Báo cáo tài chính quý IV/2023”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools