vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Tĩnh: Điều động 517 Công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, thị trấn

2020-03-11 21:01

Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh” tính đến ngày 11/3/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 517 Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, thị trấn tại 170/195 xã thị trấn.

Xem thêm: 36472=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Tĩnh: Điều động 517 Công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, thị trấn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools