vĐồng tin tức tài chính 365

ĐHCĐ VIX: Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 20%, phát hành thêm cổ phiếu nâng vốn lên gần 14.600 tỷ đồng

2024-04-12 14:18

Mục tiêu lợi nhuận tăng 10%

Năm 2023 là năm VIX đạt kết quả tích cực về hoạt động kinh doanh, doanh thu hoạt động đạt 1.623,9 tỷ đồng, tăng 136,7% so với thực hiện năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế của VIX đạt 1.198,8 tỷ đồng, tăng 218,6% so với thực hiện năm 2022 và đạt 104% so với kế hoạch.

Điểm nhấn trong hoạt động năm 2023 của VIX là công ty đã thực hiện thành công việc nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống và xây dựng hình ảnh mới cho Chứng khoán VIX. Đến nay, hệ thống core và website mới của công ty đã đi vào hoạt động ổn định, hạ tầng công nghệ thông tin được bổ sung năng lực lưu trữ, bảo mật và đảm bảo an toàn hệ thống.

Chia sẻ về định hướng hoạt động 2024, Ban lãnh đạo VIX cho biết, trọng tâm của năm 2024 và các năm tiếp theo là thúc đẩy hoạt động môi giới thông qua việc cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho khách hàng, đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ với mục tiêu nâng cao tỷ trọng mảng môi giới. Đồng thời, tiếp tục đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

Dựa trên kết quả đã thực hiện và định hướng hoạt động trong năm 2024, Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế là 1.320 tỷ đồng và 1.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương lần lượt 110% và 109% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Các phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cũng đã được Đại hội cũng thông qua, gồm Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu 10:1 (tương ứng 10%) và Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ sở hữu 10:1 (tương ứng 10%). Như vậy, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ hơn (tinh đến ngày 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty ở mức hơn 6.694 tỷ đồng).

Nâng vốn lên gần 14.600 tỷ đồng

Các cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT

Các cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo lợi thế cạnh tranh cho các bước phát triển mới của thị trường trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HĐQT VIX đã đề xuất và được Đại hội thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là hơn 635,9 triệu cổ phiếu ở giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được là 6.369,7 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ.

Đồng thời, Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 20 triệu cổ phiếu.

Như vậy, sau khi thực hiện tất cả các phương án phát hành để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu đã được Đại hội thông qua, dự kiến vốn điều lệ của Công ty sẽ đạt mức gần 14.600 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.502343tsop-gnod-yt-00641-nag-nel-nov-gnan-ueihp-oc-meht-hnah-tahp-02-gnouht-ueihp-oc-av-cut-oc-aihc-xiv-dchd/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“ĐHCĐ VIX: Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 20%, phát hành thêm cổ phiếu nâng vốn lên gần 14.600 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools