vĐồng tin tức tài chính 365

Youtube trả bao nhiêu tiền cho 1 triệu lượt xem?

2020-05-28 19:21
Google đưa vào những quảng cáo và trả cho người tạo video một tỷ lệ dựa trên các yếu tố như thời gian xem video và nhóm khách hàng xem quảng cáo.

Xem thêm: lmth.636144-n-mex-toul-ueirt-1-ohc-neit-ueihn-oab-art-ebutuoy/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Youtube trả bao nhiêu tiền cho 1 triệu lượt xem?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools