vĐồng tin tức tài chính 365

Chính phủ muốn bộ trưởng có thêm thẩm quyền "cho từ chức"

2019-05-24 16:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/05/27308.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/24/bt-bo-noi-vu-le-vinh-tan-1558681073296310443689-crop-155868109088694096237.jpg" /></a>Bộ trưởng không chỉ có quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức mà còn có thẩm quyền cho từ chức

Xem thêm: mth.58964104142509102-cuhc-ut-ohc-neyuq-maht-meht-oc-gnourt-ob-noum-uhp-hnihc/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chính phủ muốn bộ trưởng có thêm thẩm quyền "cho từ chức"”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools