vĐồng tin tức tài chính 365

Chi h?n 6 t? ??ng x? l? ch?t th?i ??c h?i ?? tr?m ? H?i Ph?ng

2019-05-28 23:40
Chi h?n 6 t? ??ng x? l? ch?t th?i ??c h?i ?? tr?m ? H?i Ph?ng Theo b?o c?o c?a UBND huy?n V?nh B?o, ?? x? l?, kh?c ph?c vi?c ?? tr?m ch?t th?i ??c h?i t?i x? H?ng Nh?n, chi ph? d? ki?n kho?ng 6,5 t? ??ng.

Xem thêm: lmth.404774d-gnohp-iah-o-mort-od-iah-cod-iaht-tahc-yl-ux-gnod-yt-6-noh-ihc/nv.ctv

Comments:0 | Tags:X? h?i

“Chi h?n 6 t? ??ng x? l? ch?t th?i ??c h?i ?? tr?m ? H?i Ph?ng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools