vĐồng tin tức tài chính 365

Chợ truyền thống, cây xăng cũng 'cà' thẻ, 'quẹt' điện thoại

2020-06-17 01:45

Những nơi vốn là "thành trì' của giao dịch bằng tiền mặt như chợ truyền thống hay cây xăng, giờ đang dần làm quen với cà thẻ, quẹt điện thoại.

Xem thêm: lmth.2556114-iaoht-neid-teuq-eht-ac-gnuc-gnax-yac-gnoht-neyurt-ohc/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chợ truyền thống, cây xăng cũng 'cà' thẻ, 'quẹt' điện thoại”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools