vĐồng tin tức tài chính 365

Phát hiện bất thường trong cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm đau, thai sản

2021-06-03 03:46
Trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản tại một số nơi, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát hiện sự bất thường về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Xem thêm: lmth.0382931-nas-iaht-uad-mo-ihgn-nahn-gnuhc-yaig-pac-gnort-gnouht-tab-neih-tahp/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phát hiện bất thường trong cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm đau, thai sản”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools