vĐồng tin tức tài chính 365

Thí điểm cách ly F1 tại nhà ở TP.HCM

2021-06-17 07:07
Việc đảm bảo chăm sóc y tế tại nhà vẫn giống như cách ly tập trung và xét nghiệm cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh; dự kiến sẽ thí điểm áp dụng cách ly F1 tại TP.HCM trong thời gian tới.

Xem thêm: lmth.1500041-mchpt-o-ahn-iat-1f-yl-hcac-meid-iht/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thí điểm cách ly F1 tại nhà ở TP.HCM”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools