vĐồng tin tức tài chính 365

'Sức nóng' của ngành kỹ thuật phần mềm

2019-07-22 18:30
Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường việc làm cho nhóm ngành công nghệ thông tin đặc biệt là kỹ sư phần mềm được dự đoán sẽ ngày càng tăng trong nhiều năm tới.

Xem thêm: mth.5945816122709102-mem-nahp-tauht-yk-hnagn-auc-gnon-cus/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Sức nóng' của ngành kỹ thuật phần mềm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools