vĐồng tin tức tài chính 365

KRX sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023

2023-08-23 03:41
KRX sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, về kết quả kiểm thử của Sở với thành viên thị trường trong thời gian vừa qua, có 25/76 công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty đã thực hiện trên 80% và 15/76 công ty đạt dưới 80%.

Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án và chuẩn bị hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành vào cuối năm nay.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) cho biết, đối với các thành viên thị trường chưa sẵn sàng kịp tiến độ, thì sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để có biện pháp nhằm hoàn thành dự án theo mục tiêu chung.

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mới là trách nhiệm của các thành viên thị trường và các đơn vị. HOSE, HNX, VSDC sẵn sàng hỗ trợ các công ty chứng khoán để đảm bảo đúng tiến độ dự án được Bộ Tài chính phê duyệt.

Xem thêm: lmth.074823tsop-320221-gnaht-iouc-oav-gnoht-eh-ib-nauhc-cat-gnoc-hnaht-naoh-es-xrk/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“KRX sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools