vĐồng tin tức tài chính 365

100% số hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thanh tra chính sách giảm nghèo

2020-11-02 20:06

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Theo đó, công tác thanh tra năm 2021 của bộ này sẽ tập trung chủ yếu vào 8 lĩnh vực gồm: lao động; người có công; trẻ em; giảm nghèo; người nước ngoài làm việc tại địa phương; bảo hiểm xã hội; giáo dục nghề nghiệp; các lĩnh vực khác.

Cụ thể, trong lĩnh vực lao động sẽ thực hiện chiến dịch thanh tra trong ngành xây dựng với trọng tâm là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người…

Ở lĩnh vực người có công, tiếp tục thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng trong phạm vi toàn quốc. Theo đó, đảm bảo đến hết năm 2021, toàn bộ hồ sơ đối tượng này được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lĩnh vực trẻ em, thanh tra ngành sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung thanh tra việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Trong lĩnh vực giảm nghèo, tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% số hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương được thanh tra.

Lĩnh vực người nước ngoài làm việc tại địa phương sẽ tập trung thanh tra việc quản lý chính xác số lượng, tình hình hoạt động của người nước ngoài làm việc tại địa phương, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Trong đó, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, số tiền nợ bảo hiểm xã hội lớn.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó trọng tâm là thanh tra việc gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm.

Với các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, bộ này cho biết sẽ lựa chọn những vấn đề, nội dung đang gây bức xúc, được dư luận quan tâm để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 cho phù hợp.

Xem thêm: mth.89434655120110202-oehgn-maig-hcas-hnihc-art-hnaht-coud-es-oehgn-nac-oehgn-oh-os-001/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“100% số hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thanh tra chính sách giảm nghèo”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools