vĐồng tin tức tài chính 365

Ông Tập Cận Bình: Không để thế lực nước ngoài can thiệp vào Hong Kong, Macau

2019-12-20 21:20
Ông Tập Cận Bình: Không để thế lực nước ngoài can thiệp vào Hong Kong, Macau Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ không bao giờ để các thế lực nước ngoài can thiệp vào các đặc khu Hong Kong và Macau.

Xem thêm: lmth.604715d-uacam-gnok-gnoh-oav-peiht-nac-iaogn-coun-cul-eht-ed-gnohk-hnib-nac-pat-gno/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Ông Tập Cận Bình: Không để thế lực nước ngoài can thiệp vào Hong Kong, Macau”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools