vĐồng tin tức tài chính 365

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

2022-12-15 12:01

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân…

Toàn cảnh buổi tiếp.


Chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã xem xét từng đơn thư, tiếp nhận đơn và giao cho Thanh tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết, báo cáo với lãnh đạo Bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Người dân được hướng dẫn để giải quyết những vấn đề của mình.


Tại buổi tiếp, các cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe, hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận, giải quyết các ý kiến của công dân.

 

Xem thêm: 59833=DImetI?lmth.2-ob-auc-gnod-taoh-nit/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools