vĐồng tin tức tài chính 365

Thêm một tiểu dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối được duyệt

2023-12-02 14:40
 Hướng tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

Hướng tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được giao là nhà đầu tư dự án này.

Mục tiêu dự án nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung -Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao.

Giảm tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi các nhà máy thủy điện Miền Bắc phát thấp. Nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với cung đoạn Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối góp phần tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực Miền Bắc là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện.

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 500 kV mạch kép, chiều dài khoảng 91,8 km với điểm đầu là điểm D2 cách TBA 500 kV Quỳnh Lưu dự kiến khoảng 300 m thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và điểm cuối là TBA 500 kV Thanh Hóa nằm giáp ranh giữa thuộc địa phận xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời hạn thực hiện dự án là 40 năm. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa. Tiến độ thực hiện: 2023 - 2025 (phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024).

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư: Kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành và hết hiệu lực theo quy định pháp luật hiện hành.

Các bộ được giao trách nhiệm quản lý nhà nước theo chức năng của mình.

Cụ thể, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật; chỉ đạo và hướng dẫn EVNNPT trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư Dự án và phù hợp với mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Dự án trong quá trình thực hiện. Hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hỗ trợ, hướng dẫn EVNNPT trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản trong quá trình triển khai Dự án.

Bộ Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn EVN, EVNNPT thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án; kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng của Dự án trong quá trình thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung phải bảo đảm đúng quy định pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đối với quá trình đầu tư Dự án theo quy định. Chỉ đạo EVN và EVNNPT tổ chức thực hiện quản lý đầu tư Dự án bảo đảm hiệu quả đầu tư, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với EVNNPT tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8437/BNN-KL ngày 20/11/2023, hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật liên quan.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, số liệu, vị trí, thông tin, nội dung trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cũng như nội dung, số liệu tại hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định; quản lý chặt chẽ diện tích rừng và chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp; cập nhật Dự án vào các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; quản lý chặt chẽ khai thác rừng, không để lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để lấn chiếm rừng, khai thác và phá rừng trái pháp luật.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ Dự án; chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký theo tiến độ đảm bảo tính khả thi của Dự án. Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư Dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật liên quan. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa rà soát và xác định chính xác diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án. Trường hợp phát sinh về diện tích sử dụng rừng làm thay đổi các nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thực hiện chế độ báo cáo về Dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

Xem thêm: lmth.780533tsop-teyud-coud-ion-ohp-hcart-gnauq-3-hcam-vk-005-yad-gnoud-na-ud-ueit-tom-meht/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Thêm một tiểu dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối được duyệt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools