vĐồng tin tức tài chính 365

Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với mô hình du lịch nông thôn

2023-12-15 13:29
Sau hơn 1 năm triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng, đến nay Chương trình này đã đạt được nhiều kết quả, cho thấy việc phát triển du lịch nông thôn kết hợp với nông nghiệp sạch không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh mới mà còn góp phần tăng cường phát triển bền vững, cho các địa phương.

Xem thêm: lmth.269533tsop-noht-gnon-hcil-ud-hnih-om-iov-nag-gnuv-neb-hnax-peihgn-gnon-neirt-tahp/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với mô hình du lịch nông thôn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools