vĐồng tin tức tài chính 365

Phòng dịch Covid-19: Đề nghị không tổ chức liên hoan, ăn uống

2021-01-29 18:08
Liên đoàn lao động TP.HCM đề nghị tạm hoãn các hội nghị không cần thiết, các hoạt động họp mặt cuối năm; không tổ chức liên hoan, ăn uống... để phòng dịch Covid-19.

Xem thêm: lmth.9395331-gnou-na-naoh-neil-cuhc-ot-gnohk-ihgn-ed-91-divoc-hcid-gnohp/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phòng dịch Covid-19: Đề nghị không tổ chức liên hoan, ăn uống”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools