vĐồng tin tức tài chính 365

Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đang chiếm 92,3% thị phần thị trường môi giới

2023-02-10 12:51

Theo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2022, hoạt động môi giới bảo hiểm được thực hiện trên tất cả các nghiệp vụ, trong đó thực hiện chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (chiếm tỷ trọng 77,46% tổng phí thu xếp) và bảo hiểm sức khỏe (chiếm tỷ trọng 22,38% tổng phí thu xếp); lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu nghiệp vụ của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (chiếm tỷ trọng 0,16% tổng phí thu xếp ).

Tương tự như các năm trước, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại vẫn là nghiệp vụ chính trong hoạt động của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (chiếm tỷ trọng 48,23% tổng phí bảo hiểm thu xếp).

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần chủ yếu với tỷ lệ 92,3%, các doanh nghiệp trong nước chiếm thị phần 7,7%. Ba doanh nghiệp có thị phần lớn xếp theo thứ tự là Marsh, Aon, Willis Towers Watson (tổng thị phần là 87%). Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2022 ước đạt 1.130 tỷ đồng (tăng 11,14% với năm 2021), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 881 tỷ đồng (tăng 11,4% so với năm 2021), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 249 tỷ đồng (tăng 9,96% với năm 2021).

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ước đạt 1.283 tỷ đồng, tăng 13,15% với cùng kỳ năm 2021. Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ước đạt 770 tỷ đồng, tăng 28,7% với cùng kỳ năm 2021. Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 15.751 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 8.982 tỷ đồng, tăng 16,15% phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 6.769 tỷ đồng, giảm 3,0% so với năm 2021.

Tổng số doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tính đến 31/12/2022 là 28 doanh nghiệp, trong đó có 4 doanh nghiệp mới được cấp phép hoạt động trong năm 2022 (Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm ANT, Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Malakut (Việt Nam), Công ty TNHH môi giới bảo hiểm TIS Việt Nam, Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BeOne), 1 doanh nghiệp đã dừng hoạt động từ năm 2008 (Đại Việt).

Xem thêm: lmth.819413tsop-ioig-iom-gnourt-iht-nahp-iht-329-meihc-gnad-iaogn-coun-ut-uad-nov-oc-meih-oab-ioig-iom-peihgn-hnaod-cac/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đang chiếm 92,3% thị phần thị trường môi giới”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools