vĐồng tin tức tài chính 365

Thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng

2023-04-14 08:22

Hiện Gia Lai đặt ưu tiên cho vấn đề bảo tồn, phục hồi những diện tích rừng đã mất nhằm tăng trữ lượng carbon rừng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn cho việc lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng. Ước tính Gia Lai sẽ thu được hàng chục triệu USD từ kinh doanh tín chỉ carbon rừng, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phục hồi rừng bền vững cho địa phương.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: "Tín chỉ carbon rừng là điều kiện thuận lợi để Gia Lai có thể tham gia vào và thêm nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì khả năng tích trữ carbon của rừng Tây nguyên là rất cao".

Xem thêm: mth.256346112314032581-gnur-nobrac-ihc-nit-hnaod-hnik-meid-iht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools