vĐồng tin tức tài chính 365

Chấn chỉnh cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ

2023-04-30 09:45

Để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng hà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản chỉ đạo có liên quan khác của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh việc cung cấp các dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, các tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ theo đúng nội dung quy định tại Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp và quy định có liên quan khác.

Các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, mẫu hợp đồng… đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ.

Văn bản cũng quy định khi cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng phải đảm bảo khách hàng/nhà đầu tư hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng; các rủi ro phát sinh, vấn đề cần lưu ý khi đầu tư (đặc biệt là rủi ro không trả được nợ lãi, gốc trái phiếu của doanh nghiệp phát hành…); quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng/nhà đầu tư (bao gồm việc tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu…); trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan…

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng không được gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng/nhà đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Tổ chức tín dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng/nhà đầu tư theo quy định.

Cũng tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các hoạt động cung cấp dịch phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cung cấp thông tin không đầy đủ, không rõ ràng, thiếu chính xác dẫn đến việc khách hàng hiểu lầm về trái phiếu doanh nghiệp và giữa việc mua phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ với gửi tiền tại tổ chức tín dụng; không thực hiện đúng quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật có liên quan; định hướng hoặc "ép" khách hàng mua phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống rà soát, kịp thời có biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến hoạt động tư vấn giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng cũng như trách nhiệm đối với khách hàng, nhà đầu tư theo hợp đồng (nếu có)./.

Xem thêm: lmth.05291000042210202--peihgn-hnaod-ueihp-iart-ev-uv-hcid-pac-gnuc-hnihc-nahc/nv.semitaer

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chấn chỉnh cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools