vĐồng tin tức tài chính 365

CEO Grab: 'Chúng tôi có đủ tiền để sống dù suy thoái có kéo dài tới 3 năm'

2020-04-18 13:23
CEO Grab: 'Chúng tôi có đủ tiền để sống dù suy thoái có kéo dài tới 3 năm'Không kêu khóc, CEO Grab mạnh miệng tuyên bố công ty đủ tiền để sống dù suy thoái có kéo dài tới 3 năm.

Xem thêm: nhc.95185852181400202-man-3-iot-iad-oek-oc-iaoht-yus-ud-gnos-ed-neit-ud-oc-iot-gnuhc-barg-oec/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“CEO Grab: 'Chúng tôi có đủ tiền để sống dù suy thoái có kéo dài tới 3 năm'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools