vĐồng tin tức tài chính 365

Găm hàng, bán xăng "nhỏ giọt" là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật

2020-05-28 12:49
Hiện chưa có văn bản quy định khi nào hạn chế bán xăng dầu, hay bán xăng dầu theo định lượng của cửa hàng xăng dầu.

Xem thêm: vov.9933501-taul-pahp-mahp-iv-ueih-uad-oc-iv-hnah-al-toig-ohn-gnax-nab-gnah-mag/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Găm hàng, bán xăng "nhỏ giọt" là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools