vĐồng tin tức tài chính 365

Mía Gia Lai và thách thức về hiệu quả kinh tế

2020-05-28 12:49
Sang tháng 5, Gia Lai kết thúc vụ ép mía 2020 trong nỗi lo lớn, khi sản lượng mía cây chỉ đạt 1 nửa so những năm trước.

Xem thêm: vov.2333501-et-hnik-auq-ueih-ev-cuht-hcaht-av-ial-aig-aim/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Mía Gia Lai và thách thức về hiệu quả kinh tế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools