vĐồng tin tức tài chính 365

Kh?i t?, b?t t?m giam k? say r??u l?i ? t? ??m 2 n?n nh?n th??ng vong ? Cao B?ng

2019-05-28 23:40
Kh?i t?, b?t t?m giam k? say r??u l?i ? t? ??m 2 n?n nh?n th??ng vong ? Cao B?ng C?ng an TP Cao B?ng v?a ra quy?t ??nh kh?i t? v? ?n, kh?i t? b? can, b?t t?m giam v?i t?i x? l?i xe say r??u t?ng 2 n?n nh?n th??ng vong t?i 25/5.

Xem thêm: lmth.114774d-gnab-oac-o-gnov-gnouht-nahn-nan-2-mad-ot-o-ial-uour-yas-ek-maig-mat-tab-ot-iohk/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Ph?p lu?t

“Kh?i t?, b?t t?m giam k? say r??u l?i ? t? ??m 2 n?n nh?n th??ng vong ? Cao B?ng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools