vĐồng tin tức tài chính 365

Ti?p t?c gi?i ph?ng m?t b?ng, x?y d?ng tuy?n ???ng '??t nh?t h?nh tinh'

2019-05-28 23:40
Ti?p t?c gi?i ph?ng m?t b?ng, x?y d?ng tuy?n ???ng '??t nh?t h?nh tinh' Ban qu?n l? d? ?n ?ang th?c hi?n c?ng t?c gi?i ph?ng m?t b?ng, th?ng b?o thu h?i ??t 1.912/1.937 h? d?n ?? x?y d?ng ???ng V?nh ?ai 1, ?o?n Ho?ng C?u ? Voi Ph?c.

Xem thêm: lmth.783774d-hnit-hnah-tahn-tad-gnoud-neyut-gnud-yax-ed-gnab-tam-gnohp-iaig-cut-peit/nv.ctv

Comments:0 | Tags:X? h?i

“Ti?p t?c gi?i ph?ng m?t b?ng, x?y d?ng tuy?n ???ng '??t nh?t h?nh tinh'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools