vĐồng tin tức tài chính 365

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021

2020-06-04 07:48
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021 gồm 18 thành viên; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Xem thêm: lmth.110033-1202-man-gnou-gnurt-et-hnik-art-ueid-gnot-oad-ihc-nab-pal-hnaht/irt-hnihc/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools