vĐồng tin tức tài chính 365

Nâng cao sức cạnh tranh và sức chống chịu cho doanh nghiệp

2020-06-06 19:16
Theo nhiều chuyên gia kinh tế, ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 đã phơi bày lỗ hổng quản trị trong doanh nghiệp Việt.

Xem thêm: vov.8176501-peihgn-hnaod-ohc-uihc-gnohc-cus-av-hnart-hnac-cus-oac-gnan/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nâng cao sức cạnh tranh và sức chống chịu cho doanh nghiệp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools