vĐồng tin tức tài chính 365

Vải thiều Lục Ngạn bắt đầu vào chính vụ

2020-06-17 07:08
Vải thiều Lục Ngạn vào chính vụ, giá ở mức từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, thị trường tiêu thụ đang khó khăn do dịch bệnh, chưa xuất khẩu được nhiều.

Xem thêm: vov.1260601-uv-hnihc-oav-uad-tab-nagn-cul-ueiht-iav/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vải thiều Lục Ngạn bắt đầu vào chính vụ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools