vĐồng tin tức tài chính 365

Lãnh đạo Hải quan: Chưa có căn cứ xác định vi phạm ở công ty Tenma

2020-06-18 10:50

Phó tổng cục trưởng Hải quan nói "chưa có căn cứ xác định thất thu thuế ở Công ty Tenma" còn các cán bộ bị đình chỉ hiện đã đi làm trở lại.

Xem thêm: lmth.7937114-amnet-yt-gnoc-o-mahp-iv-hnid-cax-uc-nac-oc-auhc-nauq-iah-oad-hnal/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lãnh đạo Hải quan: Chưa có căn cứ xác định vi phạm ở công ty Tenma”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools