vĐồng tin tức tài chính 365

Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững

2019-06-06 10:20
Nợ công đã giảm về mức 58,4%, tuy nhiên thu ngân sách đang giảm trong khi chi tiêu công vẫn ở mức cao, điều này đang đe doạ tính bền vững của NSNN.

Xem thêm: vov.177719-gnuv-neb-ueiht-av-hnid-no-auhc-nav-coun-ahn-hcas-nagn-uac-oc/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools