vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại ở 2 đơn vị vì 'vi phạm pháp luật'

2021-06-03 03:46
Do có vi phạm pháp luật, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Hoàng Long (H.Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Tráng Việt (H.Mê Linh) của Hà Nội sẽ phải tổ chức bầu cử lại.

Xem thêm: lmth.4082931-taul-pahp-mahp-iv-iv-iv-nod-2-o-ial-uc-uab-cuhc-ot-iahp-ion-ah/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại ở 2 đơn vị vì 'vi phạm pháp luật'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools