vĐồng tin tức tài chính 365

Đề xuất dùng ngân sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội

2023-07-28 19:40
Có chính sách để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

Có chính sách để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo đó, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đánh giá dự án luật này có nhiều nội dung phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống an sinh xã hội và người lao động.

Đến nay, các nội dung dự thảo luật được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đã cơ bản thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong điều kiện mới, khắc phục nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tiễn. 

Để sớm hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội, Chính phủ giao cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp các bên liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung dự thảo luật. 

Trong đó, tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tác động, tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với hoạt động kiểm tra, giám sát; đa dạng hóa nguồn lực để huy động tổ chức thực hiện luật…

Vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần khá phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, Chính phủ thống nhất có thể đưa ra hai phương án để xin ý kiến Quốc hội, thể hiện quan điểm, căn cứ để lựa chọn phương án cụ thể.

Chính phủ giao cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định các biện pháp thiết thực hỗ trợ, khuyến khích người lao động tự nguyện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, cần tổng hợp hai phương án để xin ý kiến Quốc hội. 

Trong đó thể hiện rõ về phương án được lựa chọn, xác định tổng mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội cụ thể của mỗi phương án trên cơ sở đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và thông lệ quốc tế.

Thống nhất về việc cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người dân. 

Chính sách thể hiện chủ trương không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, hướng tới đạt mục tiêu của Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội dự án luật này trong thời gian tới. 

Chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới từ ngày 14-8Chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới từ ngày 14-8

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có thông tư 06/2023 hướng dẫn chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới từ ngày 14-8 tới.


Xem thêm: mth.36594309182703202-ioh-ax-meih-oab-aig-maht-nad-iougn-ort-oh-hcas-nagn-gnud-taux-ed/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đề xuất dùng ngân sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools