vĐồng tin tức tài chính 365

Các nước trong và ngoài OPEC họp bàn về cắt giảm sản lượng dầu

2019-07-01 22:20
Cuộc gặp là nhằm thống nhất lập trường trong việc gia hạn thoả thuận cắt giảm sản lượng dầu kí kết tại Algérie năm 2018.

Xem thêm: vov.815729-uad-gnoul-nas-maig-tac-ev-nab-poh-cepo-iaogn-av-gnort-coun-cac/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Các nước trong và ngoài OPEC họp bàn về cắt giảm sản lượng dầu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools