vĐồng tin tức tài chính 365

Ông Phạm Quang Nghị và câu hỏi khó ở New York

2019-07-17 11:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/07/47294.htm"><img src="http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2014/8/22190439-20140803225641-anh2.jpg" title="Ong Pham Quang Nghi va cau hoi kho o New York" align="left" border="1" vspace="5" hspace="5" /></a>Nhiều câu hỏi khó đã được đặt ra với ông Phạm Quang Nghị tại cuộc đối thoại ở New York tuần qua.

Xem thêm: /751/93409122/kroY-weN-o-ohk-ioh-uac-av-ihgN-gnauQ-mahP-gnO/ioh-aX/nv.oabteiv

Comments:0 | Tags:Tin Xã Hội

“Ông Phạm Quang Nghị và câu hỏi khó ở New York”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools