vĐồng tin tức tài chính 365

Chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030

2020-08-17 11:21
(ĐTCK) Thực hiện triển khai công tác chuẩn bị lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Công văn số 6814/STNMT-CCQLĐĐ về công tác chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất của TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Xem thêm: lmth.610842-0302-1202-naod-iaig-ion-ah-tad-gnud-us-hcaoh-yuq-pal-ib-nauhc/nas-gnod-tab/nv.naohkgnuhchnahnnit.sdb

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools