vĐồng tin tức tài chính 365

Cựu cố vấn Apple chỉ ra 10 sai lầm của startup: Ngỡ chiếm 1% thị trường là dễ dàng, nắm 51% cổ phần không có nghĩa giữ q

2020-08-20 18:11
Cựu cố vấn Apple chỉ ra 10 sai lầm của startup: Ngỡ chiếm 1% thị trường là dễ dàng, nắm 51% cổ phần không có nghĩa giữ quyền kiểm soátNgay từ khi huy động vốn từ bên ngoài, quyền kiểm soát doanh nghiệp đã không còn nằm trong tay bạn.

Xem thêm: nhc.5453444102800202-taos-meik-neyuq-uig-aihgn-oc-gnohk-nahp-oc-15-man-gnad-ed-al-gnourt-iht-1-meihc-ogn-putrats-auc-mal-ias-01-ar-ihc-elppa-nav-oc-uuc/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cựu cố vấn Apple chỉ ra 10 sai lầm của startup: Ngỡ chiếm 1% thị trường là dễ dàng, nắm 51% cổ phần không có nghĩa giữ q”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools