vĐồng tin tức tài chính 365

Đổ ngàn tỷ vào nhà đất, cảnh báo xử nghiêm từ Ngân hàng Nhà nước

2019-09-03 10:00
Các ngân hàng đang đổ xô mua trái phiếu doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản. Một số ngân hàng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và tiếp tục tăng nhanh. Đã có cảnh báo về nguy cơ rủi ro.

Xem thêm: lmth.09571920220909102-coun-ahn-gnah-nagn-ut-meihgn-ux-oab-hnac-tad-ahn-oav-yt-nagn-od/nv.semitaer

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đổ ngàn tỷ vào nhà đất, cảnh báo xử nghiêm từ Ngân hàng Nhà nước”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools