vĐồng tin tức tài chính 365

Kho bạc Nhà nước Nam Định kiểm soát chặt chẽ chi NSNN

2019-09-04 10:10
Báo cáo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định cho biết, trong tháng 8 KBNN Nam Định đã triển khai kịp thời, đầy đủ các công việc trọng tâm cũng như thường xuyên được giao; Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, tập trung kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ.

Xem thêm: 092861=DId&853161MCUFOM=emaNcoDd?8091mc/l/r/cttt/latrop/retnecbew/08:nv.vog.fom.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kho bạc Nhà nước Nam Định kiểm soát chặt chẽ chi NSNN”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools