vĐồng tin tức tài chính 365

Nhà ở xã hội: Đã thiếu, chủ đầu tư lại xin chuyển thành nhà ở thương mại

2019-09-24 16:05
<a href="http://tintuc.vdong.vn/09/78541.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/9/24/minh-hoa-1569307897750380736671-crop-15693079023971386290466.jpg" /></a>Trong khi số lượng nhà ở cho công nhân mới chỉ đáp ứng được 28% nhu cầu nhưng nhiều chủ đầu tư lại xin chuyển đổi sang làm nhà ở thương mại

Xem thêm: mth.21745253142909102-iam-gnouht-o-ahn-hnaht-neyuhc-nix-ial-ut-uad-uhc-ueiht-ad-ioh-ax-o-ahn/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhà ở xã hội: Đã thiếu, chủ đầu tư lại xin chuyển thành nhà ở thương mại”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools