vĐồng tin tức tài chính 365

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

2023-10-04 19:43
Tiền thuê đất được giảm 30% trong năm nay - Ảnh: TẤN LỰC

Tiền thuê đất được giảm 30% trong năm nay - Ảnh: TẤN LỰC

Quyết định 25 áp dụng với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Đồng thời áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp.

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định.

Báo cáo mới đây nhất gửi Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay đến tháng 7-2023 đã giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 3.176 tỉ đồng.

Đã gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất theo các nghị định của Chính phủ 110.919 tỉ đồng. Chi phí cơ hội hỗ trợ thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất 7.400 tỉ đồng.

Miễn giảm, gia hạn 200.000 tỉ đồng thuế, phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệpMiễn giảm, gia hạn 200.000 tỉ đồng thuế, phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Quy mô các gói chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã và sẽ ban hành năm 2023 khoảng 200.000 tỉ đồng, trong đó miễn, giảm 79.000 tỉ đồng, gia hạn 121.000 tỉ đồng.


Xem thêm: mth.85803657140013202-3202-man-tad-euht-neit-03-maig/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools