vĐồng tin tức tài chính 365

Cổ đông Ngũ Kim Fortres mòn mỏi chờ công bố thông tin về chênh lệch tồn kho

2023-10-19 19:30

ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 31/8/2023, có 36 cổ đông, đại diện hơn 22 triệu cổ phần, chiếm 82,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26,8 triệu cổ phần). Trong đó, có 33 cổ đông, đại diện hơn 17,57 triệu cổ phần, tương ứng 65,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và số đông ủy quyền dự họp là 3 cổ đông, đại diện 4,492 triệu cổ phần, tương ứng 16,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp ĐHCĐ 2023 của Ngũ Kim Fortress kéo dài từ 9h sáng đến 15h50 cùng ngày. Trong đó, các ý kiến tại đại hội được nêu lên chủ yếu từ các đại diện theo ủy quyền của cổ đông nước ngoài Probus Opportunities; VN Alpha Limited và đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Chim Cánh Cụt. Được biết, Probus Opportunities sở hữu 9,33% vốn, còn VN Alpha Limited sở hữu 7,37% vốn.

Cụ thể, ông Thức (ông Nguyễn Chí Thức - PV), đại diện Công ty TNHH Chim Cánh Cụt đặt câu hỏi, trước đây, tại sao công ty không kiểm kê 100% hàng tồn kho, việc thực hiện kiểm kê không kiểm kê 100% là đúng ha sai? Số liệu chênh lệch hàng tồn kho thì Công ty đã có biện pháp/thông báo để giải quyết việc này hay chưa?

Bà Linh, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Probus Opportunities và VN Alpha Limited cho rằng, với số liệu chênh lệch tồn kho hiện nay, Ban điều hành trước đây đã thực hiện hiểm kê hàng tồn kho chưa đáp ứng quy định của pháp luật. Chênh lệch hiện nay là bao nhiêu? Chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho thực tế và giá trị sổ sách là bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi cổ đông, đại diện chủ tọa đoàn cho biết, trước đây, Công ty chọn mẫu và kiểm tra. Pháp luật không quy định kiểm kê bao nhiêu phần trăm. Do phát hiện ra các vấn đề về hàng tồn kho nên Ban điều hành hiện tại đã cho tiến hành kiểm kê 100%. Ban điều hành hiện tại thực hiện kiểm kê 100% là đúng, Ban điều hành cũ cần kiểm tra lại. Hiện tại, con số chênh lệch chưa chính xác, Công ty đang trong quá trình tìm hiểu, xác định thời điểm, nguyên nhân, xác định trách nhiệm, phối hợp cùng kiểm toán và các bộ phận để kiểm tra làm rõ, sẽ có thông báo chính thức cho cổ đông sau.

Cổ đông đề nghị Ban điều hành cần công bố thông tin ngay về chênh lệch hàng tồn kho vì đây là vấn đề trọng yếu; làm rõ trách nhiệm của đội ngũ Ban điều hành. Ngoài ra, các cổ đông yêu cầu được cung cấp dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Đoàn chủ tọa giải trình, sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, làm rõ số liệu, Công ty sẽ có hành động phù hợp với quy định pháp luật. Về dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán 2022, Công ty sẽ gửi tới cổ đông.

Các ý kiến cổ đông được đoàn chủ tịch nhất trí và xin ý kiến của Đại hội sau khi thảo luận thêm một số vấn đề.

Các cổ đông cho rằng, cần xem xét trách nhiệm của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và hai thành viên HĐQT độc lập không có mặt tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên cần xem xét thay đổi.

Theo biên bản và nghị quyết ĐHCĐ 2023, kết quả đại hội nhất trí không biểu quyết thông qua đối với các nội dung về báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 202 của HĐQT và từng thành viên HĐQT; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT, tổng giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và kiểm soát viên.

Không tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023; tờ trình về việc ủy quyền thông qua giao dịch các bên liên quan; tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động công ty.

ĐHCĐ 2023 thông qua tờ trình về mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024 là Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

Xem thêm: lmth.880233tsop-ohk-not-hcel-hnehc-ev-nit-gnoht-ob-gnoc-ohc-iom-nom-sertrof-mik-ugn-gnod-oc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Cổ đông Ngũ Kim Fortres mòn mỏi chờ công bố thông tin về chênh lệch tồn kho”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools