vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội: Liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

2023-10-25 13:26
TP. Hà Nội tổ chức liên thông giải quyết thủ tục hành chính về giao, thuê đất không qua đấu giá.

TP. Hà Nội tổ chức liên thông giải quyết thủ tục hành chính về giao, thuê đất không qua đấu giá.

Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp; nội dung công việc, thời gian giải quyết hồ sơ, sự phối hợp liên thông và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc lấy ý kiến khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, các thủ tục hành chính liên thông gồm: Chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ngoài ra, còn có thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm (áp dụng đối với tổ chức, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố); thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (áp dụng đối với tổ chức, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố).

Đối với nguyên tắc phối hợp, giải quyết các thủ tục hành chính liên thông, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính liên thông phải tuân thủ đúng quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, bảo đảm rõ nội dung, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông được thông suốt, kết quả giải quyết chính xác, đúng quy định pháp luật; chủ động phối hợp, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định…

Thêm vào đó, người nộp hồ sơ có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Đặc biệt, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, cơ quan tương đương Sở; UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và Cổng dịch vụ công của Thành phố…

Các Sở, cơ quan tương đương Sở; UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan cần tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính liên thông theo quy chế này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, bố trí công chức có trình độ, năng lực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phối hợp trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông.

Xem thêm: lmth.554233tsop-gnourt-iom-av-neyugn-iat-cuv-hnil-hnihc-hnah-cut-uht-teyuq-iaig-gnoht-neil-ion-ah/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Hà Nội: Liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools