vĐồng tin tức tài chính 365

Tránh bão số 9: Đường phố Huế không một bóng người sau “lệnh giới nghiêm“

2020-10-27 22:51
Sau "lệnh giới nghiêm" của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm phòng tránh bão số 9, người dân Huế đã chấp hành nghiêm không một ai ra đường sau 21 giờ, trừ lực lương chức năng.

Xem thêm: lmth.2037921-meihgn-ioig-hnel-uas-iougn-gnob-tom-gnohk-euh-ohp-gnoud-9-os-oab-hnart/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tránh bão số 9: Đường phố Huế không một bóng người sau “lệnh giới nghiêm“”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools