vĐồng tin tức tài chính 365

'Sáng giờ em bắt được ba con cá, em kính tặng thầy'

2019-11-13 22:05
TTO - Sau buổi lễ, em hối hả vào trường, thưa: 'Sáng giờ em đi bắt cá nên không dự lễ được. Em cố gắng lắm nhưng chỉ bắt được ba con cá lóc và một số tôm, em kính tặng thầy'...

Xem thêm: mth.88780222221119102-yaht-gnat-hnik-me-ac-noc-ab-coud-tab-me-oig-gnas/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Sáng giờ em bắt được ba con cá, em kính tặng thầy'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools