vĐồng tin tức tài chính 365

Khi nào CSGT được khám người và cốp xe?

2020-11-01 13:15

Thông thường CSGT chỉ đề nghị xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng vẫn có trường hợp khám xét người. Vậy trong trường hợp nào thì CSGT được quyền khám xét người và phương tiện vận tải?

Khoản 5 Điều 18 Thông tư 65/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 05/8/2020) quy định:

Khi có căn cứ cho rằng trong người tham gia giao thông, phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật, phương tiện, tài liệu được sử dụng để vi phạm hành chính thì CSGT được khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính bị tẩu tán, tiêu hủy, thì ngoài những người được quy định tại luật này, chiến sĩ cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên cảnh sát biển, chiến sĩ bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, công chức hải quan, kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ được khám người theo thủ tục hành chính và báo cáo ngay bằng văn bản cho thủ trưởng của mình là một trong những người được quy định tại luật này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khám người.

CSGT TP.HCM kiểm tra giấy tờ người đi đường
CSGT TP.HCM kiểm tra giấy tờ người đi đường – ảnh: Vũ Phượng.

Ngoài ra, việc khám người phải có quyết định bằng văn bản, trừ trường hợp cần khám ngay theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 điều này.

Trước khi tiến hành khám người, người khám phải thông báo quyết định cho người bị khám biết. Khi khám người, nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng giới chứng kiến.

Mọi trường hợp khám người đều phải lập biên bản. Quyết định khám người và biên bản khám người phải được giao cho người bị khám 1 bản.

The post Khi nào CSGT được khám người và cốp xe? appeared first on DKN.News.

Xem thêm: lmth.ex-poc-av-iougn-mahk-coud-tgsc-oan-ihk/us-ioht/vt.nkd.www

“Khi nào CSGT được khám người và cốp xe?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools