vĐồng tin tức tài chính 365

Đà Nẵng giảm lãi suất cho vay các gói chính sách xã hội

2021-12-18 15:33

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định về việc giảm lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Theo đó, Đà Nẵng quyết định giảm 10% lãi suất cho vay (giảm 10% của lãi suất cho vay hiện tại 0,55%/tháng-PV) các chương trình tín dụng chính sách do ngân sách TP, ngân sách các quận, huyện ủy thác qua NHCSXH được UBND TP quy định lãi suất.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12, áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại ngân hàng, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ.

Sau ngày 31-12, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng thực hiện theo quy định hiện hành.

NHCSXH TP Đà Nẵng có trách nhiệm triển khai việc giảm lãi suất, tự cân đối chi phí hoạt động trong phạm vi số chi phí quản lý được trích từ số lãi thu được theo quy định, ngân sách địa phương không cấp bù chi phí do giảm lãi suất.

Đồng thời giảm nguồn kinh phí hoạt động và khen thưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị, kinh phí phân bổ để trang bị cơ sở vật chất và phân bổ cho các cơ quan quản lý đối tượng tương ứng với số lãi đã giảm theo quy định.

Xem thêm: lmth.3334301-ioh-ax-hcas-hnihc-iog-cac-yav-ohc-taus-ial-maig-gnan-ad/gnah-nagn-hnihc-iat/nv.olp

Comments:0 | Tags: vay

“Đà Nẵng giảm lãi suất cho vay các gói chính sách xã hội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools