vĐồng tin tức tài chính 365

Cảnh cáo Chủ tịch huyện chuyển mục đích sử dụng đất cho con trai trái luật

2021-03-02 19:04

Xem thêm: /955236-taul-iart-iart-noc-ohc-tad-gnud-us-hcid-cum-neyuhc-neyuh-hcit-uhC-oac-hnaC/us-ioht-naul-hniB-neik-uS/nv.moc.dnac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cảnh cáo Chủ tịch huyện chuyển mục đích sử dụng đất cho con trai trái luật”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools