vĐồng tin tức tài chính 365

Chứng khoán HSC báo lãi trước thuế hơn 154 tỷ đồng trong quý I/2023

2023-04-20 19:23

Theo thống kê quý I/2023, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu chỉ đạt 11.400 tỷ đồng/phiên, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động công ty chứng khoán nói chung và HSC nói riêng.

Trong bối cảnh đó, HSC ghi nhận doanh thu gần 489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm lần lượt 43% và 56% so với cùng kỳ quý I/2022. 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp hơn 98% tổng doanh thu thuần của Công ty.

Doanh thu môi giới chứng khoán chiếm 27% tổng doanh thu của HSC, đạt 132 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 223 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và đóng góp 45,6% vào tổng doanh thu. Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 125 tỷ đồng, giảm 33% so với năm ngoái, đóng góp 25,6% vào tổng doanh thu.

Chứng khoán HSC báo lãi trước thuế hơn 154 tỷ đồng trong quý I/2023 ảnh 1

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) quý I/2023 đạt 271 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) 6,2%.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HSC đạt 14.139 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8.016 tỷ đồng.

Chứng khoán HSC báo lãi trước thuế hơn 154 tỷ đồng trong quý I/2023 ảnh 2

Xem thêm: lmth.497913tsop-3202i-yuq-gnort-gnod-yt-451-noh-euht-court-ial-oab-csh-naohk-gnuhc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Chứng khoán HSC báo lãi trước thuế hơn 154 tỷ đồng trong quý I/2023”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools