vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về xuất khẩu gạo

2020-04-18 12:47
Những ngày qua Bộ Công Thương liên tục nhận được nhiều văn bản của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phản ánh việc đăng ký tờ khai hải quan đã xuất hiện một số bất cập.

Xem thêm: lmth.207274a-oag-uahk-taux-ev-hnagn-neil-art-meik-naod-pal-hnaht-gnouht-gnoc-ob/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về xuất khẩu gạo”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools